MONOGRAFIA ZESZYTY ENERGETYCZNE – TOM III
SPIS TREŚCI

 Piotr PYRKA, Zbigniew ROGALA: Kominy termalne – analiza techniczno-ekonomiczna i ocena możliwości wykorzystania w warunkach polskich
 Agnieszka WLAŹLAK: Wpływ dodatku nanocząstek do medium grzewczego na współczynnik
wnikania ciepła w parowaczu płytowym
 Karolina WOJTASIK, Bartosz ZAJĄCZKOWSKI: Experimental analysis of gravitational heat pipe using R507 as a working fluid
 Dominik BŁOŃSKI: Wpływ wygięcia szablowego na pracę palisady łopatkowej
 Józef RAK: Deformacja siatki numerycznej w modelowaniu maszyn objętościowych
 Michał CZEREP, Halina PAWLAK-KRUCZEK: Ocena skuteczności i energochłonności procesu suszenia w suszarni fluidyzacyjnej i taśmowej
 Wiesław FERENS: Kaloryczność części lotnych biomasy
 Dariusz ŁUSZKIEWICZ: Analiza kosztów instalacji usuwania zanieczyszczeń ze spalin metodą ozonowania
 Wojciech POSPOLITA: Obliczenia numeryczne spalania paliw gazowych
 Mateusz WNUKOWSKI: Redukcja CO2 w środowisku plazmy mikrofalowej
 Paweł DOROSZ: Badanie chłodziarki Joule’a–Thomsona o wydajności projektowej 50 W, napełnionej mieszaniną gazów oraz pracującej w układzie zamkniętym
 Paweł WOJCIESZAK: Optymalizacja cieplna doprowadzeń prądowych do urządzeń nadprzewodzących chłodzonych kondukcyjnie

SPONSOR WYDANIA: