REGULAMIN REDAKCYJNO-WYDAWNICZY MONOGRAFII “ZESZYTY ENERGETYCZNE”

 1. Monografia “Zeszyty Energetyczne” wydawana jest jako rocznik przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej. Stanowi ona Prace Naukowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Średnioroczna liczba publikowanych artykułów wynosi 14.
 2. Koszty wydania czasopisma w całości ponosi Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej przy wsparciu Sponsorów zewnętrznych. Dziekan Wydziału podejmuje decyzję o finansowaniu danego wydania dopiero w przypadku braku wsparcia jednostek zewnętrznych.
 3. Monografia publikuje artykuły – w języku polskim i angielskim – o tematyce z szeroko rozumianej energetyki. W związku ze znaczną interdyscyplinarnością poruszanych w ramach tej dyscypliny naukowej prac badawczych, prezentowane na jej łamach prace z zakresu chłodnictwa, kriogeniki, mechaniki i budowy maszyn, modelowania procesów cieplno-przepływowych, odnawialnych źródeł energii, systemów energetycznych, automatyki, ochrony środowiska, spalania paliw, termodynamiki, mechaniki płynów.
 4. Za zgodność artykułu z zakresem tematycznym czasopisma odpowiada Redaktor Naczelny (lub jego zastępca).
 5. Artykuły są nadsyłane do redakcji czasopisma w formie elektronicznej (preferowany format – .tex; dozwolone jest przygotowanie artykułu w formacie WORD, lecz w tym przypadku wydłuża to prace redakcyjne danego artykułu) i winny być przygotowane według zaleceń oraz w oparciu o szablon zamieszczony na stronie internetowej czasopisma http://ze.pwr.edu.pl; przesyłanie przygotowanych do recenzji prac odbywa się wyłącznie poprzez system przesyłania plików dostępny na stronie czasopisma.
 6. Artykuł powinien mieć parzystą liczbę stron.
 7. Nadesłana praca powinna być napisana w języku polskim lub angielskim. Prace napisane w języku polskim muszą zawierać tytuł i streszczenie w języku polskim i angielskim, natomiast prace angielskojęzyczne – tytuł i streszczenie w języku angielskim.
 8. W celu zapobieżenia przypadkom nierzetelności naukowej w postaci ghostwriting i guest autorship autorzy manuskryptów przedkładanych do druku są zobowiązani do przesłania do redakcji oświadczenia dotyczącego wkładu poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji oraz do podania źródła jej finansowania.
 9. Warunkiem opublikowania artykułu jest jego jednoznacznie pozytywna ocena, wykonana przez dwóch niezależnych recenzentów, zatrudnionych w innej jednostce niż autorzy ocenianej pracy. Recenzentów wskazuje Redaktor Naczelny (lub jego zastępca). Recenzje opracowywane są zgodnie z Procedurą recenzowania, na formularzach czasopisma.
 10. Redaktor naczelny (lub jego zastępca) może przekazać swoje uprawnienia dotyczące wyboru recenzentów oraz sprawdzenia spełnienia przez autorów ewentualnych warunków zawartych w recenzjach członkowi Rady Naukowej czasopisma lub powołanemu redaktorowi tematycznemu.
 11. Poprawność językowa przesyłanych artykułów, decyzją Redaktora naczelnego, może podlegać korekcie. Stroną prowadzącą proces korekty językowej jest Komitet Redakcyjny, natomiast w przypadku rażących uchybień – Autor/Autorzy artykułu, o czym zostają poinformowani w trakcie procesu recenzji.
 12. Ostateczną decyzję, co do przyjęcia artykułu do druku, podejmuje Redaktor Naczelny.
 13. Warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie redakcji podpisanego oświadczenia o posiadaniu przez autora/autorów pełni praw autorskich do tekstu, tabel oraz rysunków zawartych w nadesłanym artykule.
 14. Autorzy są zobowiązani do wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia na wykorzystanie znajdujących się w zgłoszonym manuskrypcie rysunków lub innych materiałów chronionych prawem autorskim oraz do poniesienia związanych z tym kosztów, jak również powołania się na oryginalne źródło włączanego materiału.
 15. Wszystkie wydrukowane artykuły oraz ich streszczenia w języku angielskim i polskim są zamieszczane na stronie internetowej czasopisma (http://ze.pwr.edu.pl) na czas nieokreślony.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z kolei o guest authorship mówimy wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji (źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).