Procedura recenzowania artykułów naukowych w monografii Zeszyty Energetyczne

 1. Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Energetycznych jest zgodna z zaleceniami opublikowanymi w broszurze “Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w 2011 roku.
 2. Za zgodność artykułu z zakresem tematycznym czasopisma odpowiada Redaktor Naczelny (lub jego Zastępca). W przypadku, gdy artykuł jest niezgodny z profilem czasopisma lub gdy nie spełnia wymagań wynikających z Wytycznych dla Autorów (w szczególności braku poszanowania praw autorskich), jest zwracany do Autora odpowiedzialnego za korespondencję.
 3. Po zakwalifikowaniu artykułu jako zgodnego z profilem czasopisma Redaktor Naczelny (lub jego Zastępca) dokonuje wyboru dwóch recenzentów, spośród samodzielnych pracowników naukowych specjalizujących się w danej tematyce. Recenzenci muszą gwarantować: niezależność opinii, brak konfliktu interesów, brak relacji osobistych i służbowych z autorami artykułu.
 4. Redaktor Naczelny (lub jego Zastępca) może przekazać swoje uprawnienia dotyczące wyboru recenzenta oraz sprawdzenia spełnienia przez autorów ewentualnych warunków zawartych w recenzji członkowi Rady Naukowej czasopisma lub powołanemu redaktorowi tematycznemu.
 5. Recenzowanie odbywa się w systemie double-blind peer review process. Recenzenci nie znają tożsamości autorów, ani autorzy nie znają tożsamości recenzentów. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.
 6. Recenzje są wykonywane na obowiązujących formularzach recenzji. Recenzent przekazuje podpisaną recenzję sporządzoną na formularzu przysłanym przez Redakcję, lub na formularzu elektronicznym, pobranym ze strony internetowej czasopisma www.ze.pwr.edu.pl Recenzja musi się kończyć jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu manuskryptu do publikacji lub jego odrzucenia.
 7. Autorzy są informowani o wynikach recenzji, które otrzymują do wglądu po zatajeniu nazwiska recenzentów. Autorzy powinni odnieść się do uwag recenzentów i niezwłocznie zwrócić poprawiony manuskrypt.
 8. W przypadku gdy artykuł wymaga wprowadzenia znaczących zmian, poprawiony manuskrypt jest wysyłany do ponownej recenzji tych samych lub kolejnych recenzentów.
 9. Warunkiem zakwalifikowania manuskryptu do dalszego procesu wydawniczego jest uzyskanie jednoznacznie pozytywnych recenzji.
 10. W przypadkach spornych Redakcja zastrzega sobie możliwość powołania dodatkowego recenzenta.
 11. W każdym wydaniu monografii oraz na stronie internetowej zamieszcza się listę recenzentów współpracujących z Redakcją czasopisma Zeszyty Energetyczne w danym roku.